Този сайт използва cookies. За повече информация относно cookies кликнете тук.
 02 8920954 

Условия за ползване

Интернет страницата www.romstal.bg  представлява електронен информационно - търговски център, чийто създател и собственик е "Ромстал България" ЕООД.

Електронният магазин ROMSTAL.bg Online shop  има специализирана насоченост, а именно продажба на продукти за вътрешно-сградни инсталации - отоплителни, водопроводни, канализационни, климатични, вентилационни и други през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!  "Ромстал България" ЕООД си запазва правото да променя цените, без да е длъжно предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Марката ROMSTAL.bg Online shop е собственост на фирма "Ромстал България" ЕООД.

Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Ромстал България" ЕООД.

Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.romstal.bg.

"Продукти" са предлаганите чрез сайта стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от "Ромстал България" ЕООД при, и/или по повод предлагането, продажбата, доставката и следпродажбен сервиз на стоките от сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа общите условия, съгласно които www.romstal.bg предоставя услуги на потребителите си посредством сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.romstal.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.romstal.bg чрез сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са продуктите, предлагани в сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя.

Продуктите, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

 www.romstal.bgне носи отговорност за възможни разлики в цветовете на стоките, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на продукт/продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, потребителят заплаща направо цената на доставените стоки, освен ако страните не се договорят друго.

Рекламация

Обслужването в рамките на гаранционния срок и уреждането на рекламациите се извършват съгласно изискванията на ЗЗП и на европейското законодателство.

Независимо от предоставената търговска гаранция, потребителят има право да изиска  от "Ромстал България" ЕООД да отговаря за липсата на съответствие на продукта с договора за продажба, съгласно ЗЗП (чл.112-чл.115). Гаранцията за продукта се дава за дефекти и несъответствия, съгласно разпоредбите на Директива 99/44/ЕС. Когато има противоречия между българското и европейското законодателство, се прилага европейското.Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения продукт/продукти и на заявения адрес за доставка, по реда, указан в Сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин да използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Ромстал България" ЕООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Ромстал България" ЕООД услуги.

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно "Ромстал България" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

- да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на romstal.bg

"Ромстал България" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

"Ромстал България" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на  www.romstal.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Ромстал България" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информации или материали, както и в случаите, когато материалите или информациита са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

"Ромстал България" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Ромстал България" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. "Ромстал България" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Ромстал България" ЕООД.

"Ромстал България" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.romstal.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Ромстал България" ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети "Ромстал България" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Ромстал България" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Ромстал България" ЕООД, като същият се задължава да уведоми потребителя за промени в общите условия, като публикува в сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Ромстал България" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на шотребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Важно:

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. "Ромстал България"  ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. При получаване на пратка, преди да впише своето име и подпис като получател на пратката, потребителят е длъжен да се увери в целостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да се приеме пратката от куриера.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени с друга стока по негово желание, или да я върне в  обекта на "Ромстал България" ЕООД, откъдето я е закупил, като доставката е изцяло за негова сметка. Това не се отнася за персонализираните продукти, които са с лична снимка, текст, други лични данни или дата.