Този сайт използва cookies. За повече информация относно cookies кликнете тук.
 02 8920954 

Защита на личните данни

Уважаеми партньори, 

Настоящото съобщение съдържа важна информация относно защитата на Вашите лични данни. 

Както вече сигурно знаете, от 25 май 2018 година е в сила Общият регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR).GDPR е единно регламентиране, което директно се прилага във всички страни-членки на Европейския съюз и заменя Директива № 95/46/CE.   
Ромстал България ЕООД, както всички други компании от групата на Ромстал Имекс, прилага политиката за конфиденциалност и сигурност на личните данни в стриктно съответствие с разпоредбите на GDPR, а като част от нашия ангажимент за спазването на правата на лицата, данните на които обработваме, Ви изпращаме по-долу информация относно начина, целта, законното основание и продължителността, за която обработваме личните Ви данни, както и относно правата, от които се ползвате, и начина, по който можете да упражните тези права.

Какви лични данни използваме?

Ние обработваме Вашите данни за контакт (име и фамилия, телефонен номер, e-mail адрес, пощенски адрес), както и Вашата история на покупките, за да взаимодействаме с Вас. 

В определени случаи (например, когато доставяме определен продукт или услуга) е необходимо да обработваме данни като ЕГН, серия и номер на документ за самоличност и/или банкови данни.

Също така, когато посещавате някой от нашите сайтове, можем да обработваме информация за устройствата, използвани при сърфиране в сайтовете и за Вашето взаимодействие със сайтовете.

Защо обработваме Вашите данни?


Ромстал България ЕООД, е получило Вашите лични данни или директно от Вас (по време на събитие, организирано от Ромстал България ЕООД, при закупуване на  някои от нашите продукти или услуги, продавани от нас или при запитване за оферта, или при Ваше посещение на сайта ни, или ако сте наш постоянен партньор), или от някои от партньорите на Ромстал България ЕООД, който ни е поискал оферта специално за Вас.

Използваме тези данни за реализирането на следните наши законни интереси или на нашите партньори.

-      Изпращането на промоции, оферти, новини, адаптирани спрямо Вашите интереси и нужди; 

-      Предлагането на допълнителни услуги (гаранционно обслужване, сервиз, профилактика и др.) в случай на продукти с дългосрочно приложение; 

-      Услуги по директен маркетинг (посредством електронна или физическа поща) и реклама относно нашите продукти и услуги;

-    За да осигурим добро функциониране на нашите сайтове и за да подобрим тяхната производителност, както и за да осигурим Вашия достъп до създадените регистрации в рамките на нашите сайтове; 

-      Дейности по проучване на пазара и анкетиране.

 

Освен това, ако ни поискате оферта или закупите продукт или услуга, продавана от Ромстал България ЕООД, обработваме Вашите данни, за да можем да Ви отговорим на очакванията и да доставим съответната услуга или продукт.

Колко време обработваме Вашите данни?

За да можем да осигурим лично отношение при контактите с Вас, съхраняваме Вашите лични данни за максимален период от пет години от последното Ви взаимодействие с Ромстал България, с изключение на случаи, когато използваните законови разпоредби изискват по-голям период за съхранение.  Ние не се ангажираме да съхраняваме тези данни за целия период, споменат по-горе, и можем да изтрием или да направим  Вашите данни анонимни по-рано. 

На кого разкриваме Вашите данни?

Ромстал България не продава, не предава, не разкрива и не позволява достъп до Вашите лични данни на трети лица, които нямат връзка с дейността.

За да може да се постигнат целите, описани по-горе, Ромстал България ЕООД може да разкрие Вашите лични данни на доставчици на продукти и услуги, ангажирани от Ромстал България за връзка с Вас, съответно:

-      Транспортни или куриерски компании и логистични оператори, ангажирани от Ромстал България ЕООД;

-      Оператори обработващи електронни плащания в случай на онлайн продажби;

-    Специализирани компании, които осъществяват кампании по маркетинг или проучване на пазара от името на Ромстал България ЕООД;

-      Доставчици на IT услуги, които подпомагат Ромстал България ЕООД за функционирането и поддържането на системите и сайтовете;

-      Партньорите на Ромстал, посредством които се продават и/или инсталират продуктите и услугите, които искате от Ромстал България ЕООД;

-      Доставчици на услуги по поддръжка и гаранционно обслужване, ангажирани от Ромстал България.

Във всички случаи, описани по-горе, разкриването на Вашите лични данни е реализирано въз основа на договор, сключен с получателите на данни, чрез които те се задължават да използват данните изключително за целта, за която са им били поверени, да спазват задължението за конфиденциалност и за осигуряване на сигурността на данните, както и да спазват всичките действащи законови разпоредби относно защитата на личните данни.

Можем да разкрием Вашите лични данни и на публични власти (съдебни власти,  полиция и други държавни органи), въз основа и в границите на законовите разпоредби и в следствие на молби, специално формулирани от тях.

Какви права имате и как може да ги упражните?

Влизането в сила на GDPR Ви осигурява следните права, които можете да упражните :

-      Да бъдете информиран/а, ако Ромстал България ЕООД обработва или не Вашите лични данни и кои са те;

-      Да искате коригиране на предадените данни, в случай, че те не са правилни или са непълни;

-       Да се възпротивите да се обработват Вашите данни поради обосновани и законови причини, които се отнасят до Вашето лично положение. В случай на обработване с цел директен маркетинг, можете да се противопоставите по всяко време безплатно и без оправдание;

-      Да искате изтриването на Вашите данни, с изключение на ситуации, когато законът забранява изтриването.

Можете да упражните правата, споменати по-горе чрез изпращане на e-mail на адрес dataprotection@romstal.bg.

За защита на Вашите лични данни и на Вашите интереси, можем да Ви поискаме допълнителна информация с цел Вашето идентифициране.

Конфиденциалност на Вашите данни.

Когато обработваме Вашите данни, ние използваме технически и организационни мерки, които да осигурят тяхната конфиденциалност, достъпност и точност.

Личните данни, които ползват специален режим на защита (ЕГН, серия и номер на документа за самоличност, банкови данни), се обработват в ограничени условия и в съответствие със законовите разпоредби, прилагани към този вид данни, с осигуряването на технически мерки, адекватни за тяхната защита. 

Нито една система за сигурност на информацията не е идеална. Затова работим постоянно, за да осигурим мерки за сигурност на най-високо ниво и се ангажираме да Ви информираме в случай на някакви инциденти по сигурността, които биха могли да представляват сериозен риск за Вашите права.

 

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

Въведение

Тази Политика за конфиденциалност има за цел да Ви даде информация за практики на Ромстал България ЕООД по отношение на събиране, използване, разкриване и съхранение на лична информация, която може да ни предоставите директно или чрез този сайт. Моля, не забравяйте да прочетете тази Политика за конфиденциалност, преди да използвате или предоставите информация в сайта, защото чрез регистрацията си Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани, използвани, разкривани, обработвани и съхранявани.

Вашето съгласие

Освен, ако не е предвидено друго, ние можем да използваме Вашата информация за: подобряване съдържанието на сайта; персонализирането му според Вашите предпочитания; предоставяне на информация към Вас; подпомагане на нашите маркетингови и изследователски цели; за финансово-счетоводни цели и за целите, описани в тази Политика за конфиденциалност. Когато въвеждате лични данни при отправяне на заявка до Ромстал България ЕООД Вие декларирате, че или тези лични данни са Ваши, или сте получили изричното съгласие за предоставянето им от лицето, за което се отнасят.

Връзки до други електронни страници

Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове за Ваше удобство.  Имайте предвид, че Ромстал България ЕООД не носи отговорност за политиките относно конфиденциалността или съдържанието на други сайтове и че във всеки случай, тази Политика за конфиденциалност не се отнася до тези сайтове. Съветваме Ви да четете внимателно Политиката за конфиденциалност на всеки сайт, който посещавате.

Сигурност

Ромстал България ЕООД взема всички необходими и възможни мерки - технически и организационни, за да се защитят личните Ви данни от загуба, от злоупотреба и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. И все пак трябва да имате предвид, че предаването на информация по Интернет не е 100% безопасно и са възможни грешки. По-специално, електронно съобщение, изпратено до нас от този сайт може да не бъде безопасно и Вие следва да бъдете особено внимателни при вземането на решение каква информация можете да ни изпратите по електронната поща. Освен това, когато използвате пароли за профила си и/или за излъчване на заявки, или други специални функции за достъп до този сайт, отговорността за опазването им е лично Ваша. В случай на технически неизправности или пробиви в системите за сигурност, Ромстал България ЕООД ще направи всичко възможно за преустановяване на евентуален неправомерен достъп до информацията и предотвратяване на нанасянето на вреди на потребителите, но не носи отговорност за настъпването на такива вреди. Вашите лични данни се съхраняват според исискванията на Закона за защита на личните данни. Предоставената от Вас лична информация се съхранява в архива на Ромстал България ЕООД за срок от 5 години. Моля, не ни изпращайте по електронната поща поверителна информация като например информация за кредитни карти.

Непълнолетни потребители

Лица на възраст под 18 години не могат да подават информация към Ромстал България ЕООД , нито да изпращат заявки или да извършват покупки или други законни действия по настоящия сайт без съгласието на родител или законен настойник, освен ако това е разрешено от действащото законодателство.

Информацията, която събираме

Ние събираме информация за самоличността Ви (включваща име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, данни на юридическото лице за фактура, данни на физическото лице за фактура -ЕГН, номер на лична карта), наричана по-долу „лична информация” в следните случаи: Информация, която Вие предоставяте: Когато сключвате договори с нас или правите запитвания относно услугите, които ние предлагаме, или правите заявки за доставка на продукти или по друг начин се свържете с нас, за да получите информация, свързана с нас или нашите услуги. Информация от други източници: Понякога в рамките на позволеното от закона ние получаваме информация от трети страни в процеса на предоставяне на някои от услугите си на Вас - при сключване на договори, при обработването на плащанията. Информация, събирана автоматично. Всеки път, когато Вие влезете в настоящия сайт, ние получаваме и складираме определен тип информация, която използваме. Тази информация се използва за броячи на посещения, статистики, запазванe на езикови настройки. Освен предоставената ни лична информация, този сайт може да ползва технология, която ни позволява да събираме определена техническа информация, като например адреса на Вашия Интернет протокол, операционната система на вашия компютър, типа на Вашия браузър, динамиката на трафика и адреса на всеки изходящ сайт.

Използване на информацията, свързана с Вас

Ние ще използваме Вашата Лична информация единствено за целта , за която Вие ни я предоставяте: да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация за нашите продукти и/или услуги; да обработим исканията за услуги и заявките за доставка на продукти и да Ви предоставим тези продукти и/или услуги; да подобряваме нашите услуги; да обработваме договори и плащания; да се свързваме с Вас относно нашите продукти и/или услуги, вкл. и за промоционални оферти; да актуализираме архива си и да поддържаме всякаква клиентска информация, която Вие може да имате при нас; да даваме възможност на трети страни да извършат технически и логистични услуги от наше име; да предотвратим или разкрием измама или злоупотреби с нашия сайт.

Предоставяне на лична информацията, свързана с Вас на трети страни

Ние НЕ споделяме Вашата лична информация с трети страни с изключение на случаите, когато даваме възможност на трети страни да извършат технически, сервизни и логистични услуги от наше име; да предотвратим или разкрием измама или злоупотреби с нашия сайт,  когато това се изисква с цел изпълнение на местни и/или европейски закони, от съдебни заповеди или във връзка с юридически процедури, от правителствени регулации. В случаи, различни от изложеното по-горе, Вие ще бъдете уведомени, когато информация за Вас може да отиде в трети страни и ще имате възможност за избор дали да споделим тази информация. Имайте предвид, че може да предоставим на авторитетни трети страни обобщена статистика за нашите клиенти, продажби, динамика на трафика и съпътстващата сайта информация, но тези статистически данни няма да съдържат информация, позволяваща определянето на самоличността на отделни потребители.

Изпращане на Вашите отговори и актуализации, промоционални оферти

По принцип Ромстал България ЕООД се стреми да отговаря на всички зададени по електронната поща въпроси, заявки за продукти и/или услуги или запитвания за предоставяне на информация. Възможно е да запазим тази кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и електронна старинца. Възможно е и да запазим информацията за контакт с Вас, за да можем да пускаме до отделни потребители актуализации, важна информация за нашите продукти, промоционални оферти. Ако ние - Ромстал България ЕООД  Ви изпращаме информация за нашите промоционални оферти, но Вие не желаете да получавате такива оферти, моля уведомете ни наdataprotection@romstal.bg, или на тел. 02 8920954 -Марио Манчев и тел. 02 8920944 - Анета Иванова

Как можете да получите достъп или да промените лично идентифициращата Ви информация

Съобразно законодателствотоВие има право на достъп до собствените си лични данни, които сте въвели или са станали достояние на Ромстал България ЕООД при ползване на услугите на сайта, както и на поправка на тези данни. Компанията Ромстал България ЕООД се задължава, по Ваша молба, да допълва, поправя или изтрива всякаква непълна, неточна или остаряла лична информация, съхранявана от нас във връзка с експлоатацията на този сайт.

Ако искате да актуализирате някои от личните си данни предоставени по-рано, или да упражните някое право на достъп, поправяне, изтриване или несъгласие с обработването на Личните данни, което да е във Ваше правото съгласно действащото законодателство, свържете се с нас чрезoffice@romstal.bgили на тел. 02 8920954 -Марио Манчев и на тел. 02 8920940 -Анета Иванова.

За да запазим конфиденциалността и сигурността Ви, ще проверим вашата самоличност преди да позволим достъп или да направим промени на Личните Ви данни. На всяка молба за достъп до Личните Ви данни ще бъде отговорено в разумни срокове. Можете също така да се противопоставите на обработването на вашите Лични данни за целите на рекламата и проучвания на пазара и на общественото мнение.

Ако желаете да се свържете с представителите от нашия отдел за обслужване на клиенти във връзка с опазването на личните данни, можете да го направите като изпратите имейл на адрес:dataprotection@romstal.bg, или на тел. 02 8920954 -Марио Манчев и тел. 02 8920940 - Анета Иванова

Промени в политиката за конфиденциалност

В случай на нужда, Ромстал България ЕООД може да преразгледа тази Политика на конфиденциалност, за да отрази промени в закона, в практиките относно събирането и използването на лични данни, съдържанието на сайта или напредъка на технологиите. Ако правим промени в начина, по който събираме или използваме личните Ви данни, то те ще бъдат отразени в Политиката на конфиденциалност и датата, от която влизат в сила, ще бъде упомената в началото на документа. Затова периодично преглеждайте Политиката на конфиденциалност, за да сте информирани относно актуалните политики и практики. Ромстал България ЕООД ще оповестява публично подобни съществени промени, преди да ги въведе. Ако не сте съгласни с някоя от промените или модификациите в Политиката на конфиденциалност, моля прекратете използването на сайта. При ползването му, ще се приема, че сте съгласни с всички промени в Политиката на конфиденциалност, след датата на влизане в сила на измененията.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящата Политика на поверителност или как ние използваме Вашата лична информация, или ако в даден момент решите, че повече не желаете ние да притежаваме или използваме Вашата лична информация, или желаете да промените целите, за които Вашата лична информация може да бъде използвана, моля уведомете ни като ни изпратите имейл наdataprotection@romstal.bg, или на тел. 02 8920954 -Марио Манчев и тел. 02 8920940 - Анета Иванова

 

Фирма Ромстал България ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни според Закона за защита на личните данни (идентификационен номер № 272183).